Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar uvedený v objednávke.

Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších, prípadoch si predávajúci k vzniku zmluvy vyhradzuje právo na záväzné potvrdenie objednávky telefonicky alebo e-mailom a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu výrobkov zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný výrobok alebo uvedie na trh novú verziu výrobku, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu výrobku.

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň ktorý bude riadne vybavený slovenskými návodmi.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Potvrdenie objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom. Predávajúci e-mailom taktiež informuje kupujúceho o dodaní tovaru. V prípade nejasností je samozrejmé, že sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu. Stači ak uvedie meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

5. CENA OBJEDNÁVKY

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Ceny uvádzané v našom e-shope sú ceny maloobchodné. Všetky akcie a zľavy, uvedené na stránke sa vzťahujú len na maloodberateľov. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Dobierka – predávajúci tovar pošle v stanovenej dodacej lehote a kupujúci zaplatí za tovar až pri doručení priamo kuriérovi.

Úhrada vopred – predávajúci vystaví faktúru, ktorú kupujúci uhradí bankovým prevodom alebo priamym vkladom v Tatra banke. Ako variabilný symbol kupujúci uvádza číslo faktúry bez počiatočných písmen OF. Predávajúci pošle kupujúcemu objednaný tovar následne po pripísaní faktúrovanej sumy na účet predávajúceho.

7. BALNÉ A EXPEDIČNÉ

Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu kuriérskou službou. Balík s tovarom sa vždy poisťuje. Balné a expedičné náklady vrátane poistného sú pri platbe vopred 4,20 € a pri dobierke 5,00 €. Pri objednávke tovaru nad 100 € sa balné a expedičné náklady neplatia. Veľkoodberatelia platia poštovné pri každej výške odberu tovaru.

8. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je od 3-21 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci niektorý tovar nebude mať na sklade, bude o tom kupujúceho obratom informovať.

9. VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

V prípade potreby predávajúci vymení kupujúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar za iný druh. Kupujúci v takomto prípade zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho. Náklady spojené s výmenou tovaru nesie v plnej výške kupujúci.

Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodne, skontaktuje sa s predávajúcim a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu, prípadne presnej adresy pre finančné vyrovnanie.

Kupujúci zašle predávajúcemu zakúpený tovar spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho. Dbá na to, aby tovar vrátil nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru výlučne bankovým prevodom na účet kupujúceho.

10. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu.
Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.


Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním d) mechanickým poškodením

Postup pri reklamácii:

Kupujúci:
a) informuje o reklamácii predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne
b) zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho
c) uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu.
d) Vloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.

Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

b) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

c) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch pri spracovávaní objednávok a ďalšej agendy okolo nich. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

d) Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom internetových stránok www.vytvarnepotreby.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.