ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovávanie osobných údajov
Chránime osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Spoločnosť PARALLAX spol. s.r.o., so sídlom Fedinova 1/900, 851 01 Bratislava, IČO: 46352279, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 75805/B (ďalej aj len ako „PARALLAX“) spracováva identifikačné údaje a kontaktné údaje. PARALLAX nespracováva žiadne údaje z osobitnej kategórie osobných údajov.

2. Identifikačné a kontaktné údaje sú pre PARALLAX nevyhnutné preto, aby bolo možné zabezpečiť spracovávanie objednávok z internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou PARALLAX.

3. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä:

• Meno
• Priezvisko
• Adresa bydliska
• Telefónne číslo
• E-mailová adresa
• IČO

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o predaji a dodať Vám tovar.

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Osobitné kategórie údajov ako sú napríklad rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane a pod. (tak, ako sú vymenované v §16 zákona 18/2018 Z.z.) spoločnosť PARALLAX nespracováva.
PARALLAX spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe §13 odsek (1) a) a (1) b) zákona 18/2018 Z.z.

• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
• spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie objednávky tovaru z internetového obchodu,

1. Spracovávanie osobných údajov na marketingové účely
Osobné údaje PARALLAX používa iba pre informovanie klientov o novinkách prostredníctvom zaslania správy na e-mail adresu klienta.

2. Spôsob spracovávania osobných údajov.
PARALLAX spracováva osobné údaje klienta ako súčasť objednávky v internetovom obchode. PARALLAX zmaže osobné údaje bezodkladne po tom, ako boli všetky objednávky klienta vymazané po uplynutí povinnej archivačnej doby, alebo klient požiadal o vymazanie údajov a jeho objednávky sú vymazané, alebo žiadne objednávky nemal.
PARALLAX poskytuje osobné údaje nutné pre splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia kúpnej zmluvy (doručenie tovaru) sprostredkovateľom, ktorými sú spoločnosti kuriérskeho doručovania a poštových služieb. Poskytované sú kontaktné údaje nevyhnutné pre doručenie tovaru klientovi.

3. Práva dotknutej osoby
V zmysle Zákona majú klienti ako dotknuté osoby právo písomnou žiadosťou od PARALLAX vyžadovať:

• právo na prístup k osobným údajom (§21 Zákona)
• právo na opravu (§22 Zákona)
• právo na vymazanie (§23 Zákona)
• právo na obmedzenie spracovania (§24 Zákona)
• právo na prenosnosť údajov (§26 Zákona)
• právo namietať spracúvanie (§27 Zákona)
• právo odvolať súhlas (§14 Zákona)

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona. žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania v elektronickej forme.

4. Doba uloženia a vymazanie
Vaše osobné údaje budú spracovávané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracovávania alebo pokiaľ to požadujú zákony napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti, alebo pokiaľ je to požadované napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracovania napr. po vymazaní Vašich minulých objednávok alebo po uplynutí zákonom predpísaných daňových archivačných povinností sa Vaše osobné údaje zmažú v súlade s právnymi predpismi.

5. Záverečné ustanovenia
(1) Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 24.05.2018.
(2) Spoločnosť PARALLAX si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Podmienky v súlade s prípadnými zmenami Zákona o ochrane osobných údajov. Zmena alebo doplnenie týchto Zásad sa považuje za zmenu zmluvných podmienok a nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením na webovom sídle PARALLAX.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a často kladené otázky
Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkmi PARALLAX. PARALLAX je spoločnosť, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracovávaní Vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako používame Vaše osobné údaje.
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme Vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 24.05.2018.

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME? - TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predmetom spracovania sú osobné údaje nevyhnutné na splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu (nákup a doručenie tovaru).
• Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie tovaru a písomností.
• Kontaktné údaje: emailová adresa a telefónne číslo.

PREČO SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE? - ÚČELY A CIELE SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracováva Vaše údaje na nasledovné účely:
• Vedenie agendy objednávok z internetového obchodu PARALLAX
• Zasielanie informačných správ o novinkách v ponuke PARALLAX na email adresy
• Poskytnutie kontaktných údajov pre doručenie tovaru.

KTO ZDIEĽA VAŠE ÚDAJE? - STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi len v tom prípade, ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz. Iným spoločnostiam, marketingovým agentúram a podobným spoločnostiam Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované.

BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO INEJ KRAJINY?
Vaše údaje nebudú prenášané ani do inej krajiny.

KDE SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? - UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú uložené na elektronickom médiu serveru spoločnosti PARALLAX a má k nim prístup iba autorizovaný personál PARALLAX, majitelia a konatelia.

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE? - UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania alebo archivovania daňových povinností. V každom prípade Vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona o účtovníctve a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH
Poučenie o Vašich právach je uvedené v príslušnej časti "Ochrana súkromia a spracovávanie osobných údajov."